Fryske Toaniel Katalogus - Folsleine titellist
Fryske Toaniel Katalogus  
   Titellist    Sykje
  1 o/m 25 | 1694
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
  Skriuwer
  Titel
   Ynfierdatum
ABKOUDE, Chr. van Strobke 2008
ABMA, Willem G. It syndroom fan Down of In milkshake foar God 1998
ABMA, Willem G. Hazzefleis 1998
ABMA, Willem G. Unmeilydsum is de skientme of 06-relaasje 1998
ABMA, Willem G. In heit, in soan en in dochter 1998
ABMA, Willem G. De bushalte 1999
ACHTERNBUSCH, Herbert Gust 1996
ADEMA Otto Deasûnde 2017
ADEMA OTTO Bertus en Brochje 2019
AFMAN, Kas Gepiel mei it segel fan Baarderadiel 1999
AHLERS, Jos Gewoan gewoan 2014
AISKULOS Agamemnon 1999
AKKERMAN, Paulus Houliks- en detectiveburo 1999
AKKERMAN, Paulus Hwat hoeden en hwat mijen 2003
AKKERMANS, Theo Mearderjierrich en folwoeksen 2010
Albee Edward Yn wankel lykwicht 2016
ALBEE, Edward De keardels fan 't kastleinske 1996
ALBEE, Edward Wa is bang foar Virginia Woolf? 1998
ALBEE, Edward Alles foar de tún 1999
ALBEE, Edward It ferhaal fan de bistetún 2001
ALBEE, Edward De dream fan heity en memmy 2001
ALBEE, Edward Hertsear 2014
ALLEN, Woody De dea 2002
ANDERSON, Robert Ik bin Herbert 2005
ANDREA, Max Noch jierren nei hjoed 1998
Versie 1.2  copyright 2004